Obsługa podróży służbowych od 2004 roku

Informacje o Administratorze Danych Osobowych (RODO)

Uprzejmie informujemy, iż administratorem podanych przez Państwa danych przekazanych w związku z świadczeniem usług jest Amin Travel Sp. z o.o., ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa

Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych od dnia 25 maja 2018r. stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach (w zależności od tego, czego dotyczy korespondencja):

– udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące rezerwacji lub innych usług świadczonych przez Spółkę;
– udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację lub inne żądanie;
– przekazanie informacji, o którą Państwo proszą;
– przekazanie dokumentów podróży wystawionych dla Państwa;
– przedstawienie oferty lub innych informacji handlowych w przypadku zamówienia takich informacji oraz w celach marketingu bezpośredniego;
– w innych celach związanych z obsługa Państwa korespondencji.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia wykonywania usługi, a następnie przez okresy przewidziane przepisami prawa  (o ile dotyczy), oraz przez okresy wynikające z odpowiedzialności cywilnoprawnej lub obowiązków publiczno- i administracyjno-prawnych Spółki związanych z prawami lub obowiązkami, których dana korespondencja dotyczy.

W przypadku zgłoszenia przez Państwa skargi lub reklamacji lub innych roszczeń Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zbadania zasadności takiej reklamacji, udzielenia odpowiedzi oraz przez okres ewentualnej odpowiedzialności przewidzianej prawem związanej z reklamacją lub skargą.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli ich współpraca ze Spółką będzie uzasadniona celami przetwarzania (np. linie lotnicze, hotele, ambasady w przypadku usług wizowych, ubezpieczyciele, wypożyczalnie samochodów, koleje, podmioty świadczące na rzecz spółki usługi prawne, kurierskie rachunkowe, podatkowe oraz audytorskie).

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie pytania oraz żądania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy zgłosić za pomocą formularza kontaktowego.